Siedem lat dla regionu

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 zrealizowano 1701 projektów o łącznej wartości ponad 6,3 mld zł. Suma dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła 52,8% wartości projektów, czyli ponad 3,3 mld zł*.

Zrealizowane projekty przyczyniły się do podniesienia jakości życia mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzbogaciły ofertę inwestycyjną, kulturalną i turystyczną województwa, odmieniły wiele zaniedbanych miejsc i zwiększyły konkurencyjność działających na terenie regionu firm. Przedsięwzięcia były realizowane w ramach ośmiu osi priorytetowych, a każdej z nich przyporządkowano oddzielny budżet (alokację) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś 1. Gospodarka – innowacje – technologie

W ramach tej osi zrealizowano rekordową liczbę projektów. Było ich aż 1034, czyli 60% spośród wszystkich, które otrzymały dofinansowanie. Wsparcie uzyskały głównie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. 5558 firm skorzystało już ze środków w ramach Inicjatywy JEREMIE. Wśród nich 23% przedsiębiorstw dopiero rozpoczynało działalność. Dzięki zrealizowanym projektom utworzono 2529 miejsc pracy i wdrożono wiele innowacyjnych rozwiązań. W ramach 39 projektów doszło do bardzo ścisłej współpracy instytucji badawczych i przedsiębiorstw.

Technopark Pomerania

W ramach projektu „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej” zostały wybudowane i kompleksowo wyposażone centra innowacji, inkubacji biznesu i komputerowe o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2. Z infrastruktury szkoleniowej, informatycznej i biurowo-laboratoryjnej mogą korzystać na preferencyjnych warunkach innowacyjne przedsiębiorstwa działające na terenie Pomorza Zachodniego. Inwestycję dofinansowano kwotą ponad 28 mln zł.

Most Brdowski

Prowadzenie biznesu na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie jest znacznie łatwiejsze dzięki powstaniu przeprawy drogowej na Odrze. Projekt „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” polegał na wybudowaniu stalowego mostu kratownicowego dla samochodów, wraz z drogami dojazdowymi, parkingiem, ścieżką rowerową i oświetleniem. RPOWZ wsparło inwestycję kwotą ponad 29 mln zł.

 

Oś 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Średnia wartość projektu zrealizowanego w ramach tej osi wyniosła ponad 11 mln zł, a średnia wartość dofinansowania to przeszło 7,3 mln zł. W obu wypadkach to poziomy najwyższe w ramach RPOWZ. Modernizacja objęła 203 km linii kolejowych, na które wyjechało 10 nowych szynobusów. Dodatkowo wyremontowano 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EN-57). Sieć drogowa województwa wzbogaciła się o ponad 400 km nowych i przebudowanych dróg, mostów i wiaduktów. Oszczędności wynikające z inwestycji w transport szacowane są na ok. 1,1 mld zł rocznie.

Kolej na lotnisko

Dzięki realizacji projektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów–Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów”, wspartego kwotą ponad 41 mln zł, Szczecin i Kołobrzeg uzyskały bezpośrednie połączenie kolejowe z lotniskiem w Goleniowie. Podróż ze Szczecina trwa ok. 45 min., z Kołobrzegu o godzinę dłużej. Połączenie kolejowe z portem lotniczym zwiększyło atrakcyjność gospodarczą i turystyczną wszystkich miejscowości na tej trasie.

Szynobusy

Łącznie 3 tys. pasażerów może przewozić tabor, o który regionalna kolej wzbogaciła się dzięki projektowi „Wykonanie i dostawa 10 sztuk autobusów szynowych o napędzie spalinowym”. Nowoczesne szynobusy obsługują m.in. linie łączące Szczecin z Koszalinem i Kołobrzegiem. Zakupione składy emitują mniej substancji szkodliwych i hałasu niż inne użytkowane spalinowe pojazdy kolejowe. RPOWZ wsparło inwestycję kwotą ponad 122 mln zł.

 

Oś 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Realizowane projekty polegały głównie na zwiększaniu dostępu do internetu i usług cyfrowych. Wybudowano ponad 1026 km sieci szerokopasmowego internetu, a ponad 62 tys. osób może korzystać z publicznych punktów dostępu do internetu, tzw. PIAP.

 

Oś 4. Infrastruktura ochrony środowiska

Inwestycje dotyczyły gospodarki wodno-ściekowej, energii odnawialnej, selektywnej zbiórki odpadów, a także ochrony przeciwpożarowej. Ponad 3700 osób zostało przyłączonych do sieci wodociągowej, a ponad 20 tys. do kanalizacyjnej. Dofinansowanie pozwoliło na wyprodukowanie 159 706,63 MWh energii ze źródeł odnawialnych, m.in. z siłowni wiatrowych.

 

Oś 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja

Co dziesiąta złotówka wydana podczas realizacji projektów wzbogaciła ofertę turystyczną i kulturalną województwa. Zmodernizowano lub wybudowano 100 obiektów infrastruktury turystycznej i 32 obiekty kultury. Z Inicjatywy JESSICA dofinansowano 10 projektów rewitalizacyjnych na terenie całego województwa poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym (SOM).

Filharmonia Koszalińska

Nowy gmach filharmonii to czterokondygnacyjny budynek, w którym znajduje się sala koncertowa dla 520 melomanów z estradą na pełną orkiestrę i chór. W ramach projektu „Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie” powstały również m.in. foyer z szatnią, przeszklona winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, garderoby, sale ćwiczeń, zaplecza administracyjne i magazynowe oraz pokoje gościnne. Dofinansowanie z RPOWZ wyniosło ponad 16 mln zł.

RCK w Kołobrzegu

Regionalne Centrum Kultury służy zarówno mieszkańcom, jak i turystom wypoczywającym nad morzem. Obiekt posiada salę widowiskową na 300 osób oraz scenę plenerową, kawiarnię z tarasem, a także część rekreacyjną położoną w parku. Na scenach Centrum prezentowane są koncerty, spektakle teatralne i filmy oraz twórczość amatorska. Realizację projektu „Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu – etap II” RPOWZ wsparło kwotą ponad 9 mln zł.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski

Realizacja 27 mniejszych projektów złożyła się na „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” – inwestycję wspartą przez RPOWZ kwotą prawie 56 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano lub zbudowano nowoczesne i bogato wyposażone porty jachtowe nad dolną Odrą, jeziorem Dąbie, Zalewem Szczecińskim i Morzem Bałtyckim. Odległości pomiędzy nimi nie przekraczają kilku godzin spokojnej żeglugi, co czyni szlak dostępnym również dla mniej zaawansowanych żeglarzy.

 

Oś 6. Rozwój funkcji metropolitalnych

Projekty mają charakter podobny do tych wspieranych w osi  5. Z Inicjatywy JESSICA wsparto 8 projektów. Na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstało lub zostało zmodernizowanych 30 obiektów kulturalnych. Dzięki dofinansowaniu zakupiono tabor komunikacji miejskiej o pojemności 10,5 tys. miejsc.

Filharmonia w Szczecinie

Oryginalny gmach, przypominający wierzchołek góry lodowej, jest laureatem wielu nagród architektonicznych (m.in. otrzymał nagrodę im. Mies van der Rohe w 2015 r.) i nowym symbolem Szczecina. W dwóch salach koncertowych może pomieścić się ponad tysiąc osób. W obiekcie znajdują się też m.in. galeria sztuki i ogólnodostępna przestrzeń publiczna. Projekt „Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie” pozyskał ponad 31 mln zł z RPOWZ.

Centrum Dialogu Przełomy

Nowy pawilon wystawowy Muzeum Narodowego w Szczecinie przybliża historię miasta i całego Pomorza Zachodniego po 1945 r. Projekt „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” wsparto kwotą prawie 18 mln zł. W surowym, jednobryłowym budynku większość przestrzeni ekspozycyjnej ukryta jest pod powierzchnią ziemi. Obiekt został uznany za najlepszą przestrzeń publiczną w Europie w konkursie European Prize for Urban Public Space 2016, a na Światowym Festiwalu Architektury w Berlinie uzyskał tytuł: World Building of the Year 2016.

Opera na Zamku   

Szczecińska opera wróciła na Zamek Książąt Pomorskich do nowoczesnej, komfortowej i ogólnodostępnej siedziby – z dwiema scenami i bogatym zapleczem. Salę główną, mogącą pomieścić 500 widzów, wyposażono w scenę obrotową i specjalne ekrany akustyczne. Odbywają się w niej spektakle i koncerty, jak też np. konferencje. W gmachu jest również scena kameralna. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” otrzymała dofinansowanie z RPOWZ w wysokości prawie 46 mln zł.

 

Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Zmodernizowano 15 szpitali. Zakupiono 2766 sztuk sprzętu medycznego, na którym przeprowadzono już ponad 280 tys. badań medycznych. 32 projekty dotyczyły inwestycji z zakresu infrastruktury edukacyjnej. Dofinansowano zarówno gimnazja, jak i szkolnictwo zawodowe i wyższe. Z powstałej infrastruktury korzysta dziś ponad 543 tys. osób.

Oś 8. Pomoc techniczna

Z pomocy technicznej sfinansowano działania promocyjne i informacyjne służące upowszechnianiu wiedzy o programie, a także wspierające beneficjentów w rozliczaniu projektów. Przeprowadzono też ponad 1200 szkoleń, warsztatów, treningów i wizyt studyjnych. W szkoleniach wzięło udział niemal 5700 potencjalnych beneficjentów.

 

wykres Projekty zrealizowane w ramach RPOWZ 2007-2013

 

Marek Rokita

 

*Postęp finansowy na podstawie raportu wygenerowanego 22 listopada 2016 r. z systemu KSI (SIMIK 2007-2013), postęp rzeczowy na podstawie danych wygenerowanych 27 lipca 2016 r. z systemów LSI oraz KSI (SIMIK 2007-2013). Postęp dotyczący Inicjatywy JEREMIE wg Sprawozdania z Postępu – Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim za III kwartał 2016 r., udostępnionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, stan na koniec października 2016 r.